Enerjinin Geleceği Erdem Sezer tarafından oluşturuldu.

“Enerji” sözcüğü sarf edildiği anda herkes bir konuda hemfikir olur: Yakın gelecekte enerjiye olan ihtiyacımız şimdikinden ve geçmişten çok daha fazla olacak. Nasıl üretildiği ve nasıl tüketildiği sadece devlet politikalarını değil, bireylerin ve endüstrilerin maliyetlerini, planlarını ve dolayısıyla stratejilerini etkilemeye devam edecek. Maliyetleri düşüren teknolojileri üretebilenler ile bunları kullanabilen ve bunlara uyum sağlayabilenler ise belki de yıkıcı değişimin getireceği zorlukları daha hızlı bir şekilde aşacak. Devrimlerin, evrimlerin ve yıkıcı değişimlerin meydana geldiği bir dönemde Enerji alanında sorulması gereken soruları bu topluluk altında gündeme taşıyıp cevapları birlikte bulmaya çalışacağız. [1] New Energy Outlook, Bloomberg New Energy Finance, 2017.

Esneklik

Küresel dinamiklere bağlı ihtiyaçlar ve bunu tetikleyen politikalar hem üretim teknolojilerini hem de tüketim alışkanlıklarını değişime zorluyor. Geleneksel üretim dediğimiz fosil yakıtlı santraller artık karbon-dioksit salınımlarını kontrol etmek zorunda. Doğal gaz türbin üreticileri rekabette arka sıralarda kalmamak adına daha verimli türbinleri yatırımcılara sunmak için tasarımlarını ispat etmeye çalışıyor. Geleneksel rüzgar kanatları yerine birim rüzgardan daha fazla elektrik üretimini sağlayan “gelenek-dışı” türbin kanatları ise görücüye çıkmaya devam ediyor. Tüm bunların ötesinde hükümetler enerji kaybını önlemek ve talebin ivmesini yavaşlatmak için enerji verimliliği altında politikalar geliştirip destekler sağlıyor. Peki “Enerji Sektörü” değişimin üssel bir şekilde gerçekleştiği bir dönemde gelişmelere karşı yeterince esnek mi? o Üreten-tüketiciler (prosumers) elektrik altyapısını nasıl etkiler? Elektrik şebekeleri bu yeni modele ne kadar hazır? o Çatı tipi güneş paneli uygulamalarında tasarım ve estetik kaygısı giderilebilir mi? o Yenilenebilir enerji teknolojilerindeki gelişmeler maliyetleri düşürmeye devam etse de operasyonel olan sahalarda ekipman değişimine gidildiğinde bunlara finansman sağlanabilecek mi? Bunun için nasıl bir kaynak yaratılmalı? o Fosil yakıtlı santrallere neden hala ihtiyacımız var? Çevreyle bugün olduğundan daha uyumlu hale getirilebilirler mi? o Hane halkı nesnelerin internetiyle enerjide tasarrufu sağlayabilir mi? Peki bu işin geri dönüşü ve maliyeti nasıl ölçülür? o Bu devinim içinde enerji piyasaları değişime nasıl cevap vermeli? Geleneksel piyasa yapıları değişmeli mi? [1] New Energy Outlook, Bloomberg New Energy Finance 2017 [2] http://explorer.sustainia.me/solutions/aesthetic-customized-solar-panels [3] American Coal Council, http://www.americancoalcouncil.org/?page=coalfacts [4] The Oxford Institute for Energy Studies, https://www.oxfordenergy.org/publications/electricity-markets-are-broken-can-they-be-fixed/

Yakınsama

Kömür-su buharı ve pistonlu pompa üçlüsünün uyumu Sanayi Devrimini başlattı. Bugün birden fazla kaynağın ve teknolojinin uyumu ise üretim biçimlerini ve dolayısıyla endüstriyi yeniden şekillendiriyor. Öte yandan siyaset, hukuk, ekonomi, finans ve mühendislik enerjide hiç olmadığı kadar içe içe geçmiş durumda. o Enerjide akıllı üretim portföyü nedir ve nasıl olur? Depolama sistemleri bunun neresinde konumlanabilir? o Enerji talep yönetimi ile enerji talebi nasıl kontrol edilir? o Blok-zinciri ile üreten-tüketiciler arasında bir bağ kurulabilir mi ve ilave bir finansman kaynağı yaratılabilir mi? o Enerji ticaretinde tek tip standard sözleşmeler kullanılmalı? o Elektrikli arabaların şebeke altyapısıyla entegrasyonunda etkileri ne olacak? [1] https://solarcoin.org/en/node/6 [2] EFET, http://www.efet.org [3] https://www.mckinsey.com/business-functions/sustainability-and-resource-productivity/our-insights/the-new-economics-of-energy-storage [4] https://www.nrel.gov/transportation/project-ev-grid-integration.html [5] http://www.bbc.co.uk/history/historic_figures/newcomen_thomas.shtml

Ağ Yapısı

Üretim, iletim, dağıtım, toptan ve perakende satış ve nihai tüketici gibi geniş bir değer zincirine sahip enerji sektörünün etkilediği ve etkilendiği paydaş sayısı ise oldukça büyük. Ülkeler arası tesis edilen iletim hatları üzerinden şirketler elektrik alıp-satabiliyor. Boru hatları vasıtasıyla sadece doğal gaz ve petrol ticareti değil aynı zamanda temiz su kaynakları da iletilebiliyor. Mersin Akkuyu ve Sinop Nükleer santrali gibi benzer projelerle ülkeler belli bir alandaki tecrübelerini başka ülkelere taşıyarak projeler gerçekleştiriyor. Karışık ve çözülmesi zor bir ağın üzerine oturan enerji sektöründe peki bizi ne gibi soruların cevapları bekliyor? o Sınır ötesi elektrik ticaretinin ülkelere sağladığı avantajlar ve dezavantajlar nedir? o Ülkeler arasında inşa edilen petrol ve doğal gaz boru hatlarının siyasi baskı gücü nasıl değerlendirilmeli? o Enerji kooperatifleri ufak çaplı yenilenebilir enerji üretimi yatırımlarını artırabilir mi? Önünde engeller var mı? o Nesnelerin internetinin getirdiği olanaklar enerji endüstrisinde yeteri kadar anlaşıldı mı? [1] http://blogs.worldbank.org/trade/power-pools-how-cross-border-trade-electricity-can-help-meet-development-goals [2] https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/5k4869cdwnzr-en.pdf?expires=1523533918&id=id&accname=guest&checksum=DF9E5EF2E21A346E113C9F09B547DC16 [3] https://foreignpolicy.com/tag/pipeline-politics/ [4] http://koop.gtb.gov.tr/data/51f8f4a5487c8e0cd860782d/BROSUR-YEUK.pdf

Karanlık Taraf

Enerji sektöründe yaşanan bu hızlı devinim içinde şirketler rekabette güçlerini kaybetmemek adına hızlı kararlar alıp pazar paylarını korumak istiyor. Öte yandan siyasi karar alıcılar da temsil ettiklerin halkların çıkarlarını korumaya çalışıyorlar. Ancak bu değişim sürecinde alınan hızlı kararlar beraberinde geri dönülemez sonuçlar da doğurabiliyor. o İletim ve dağıtım şebeke işletmecileri dışardan ve içerden sızmalara karşı aldıkları siber güvenlik önlemleri yeterli mi? o Fosil yakıtlı kaynakların ağırlıklı olduğu bir enerji üretim modelinin getirdiği tehditler nedir? Riskler nasıl azaltılabilir? o Eskiyen ve sökülmesi gereken nükleer santrallerin yarattığı tehditler nedir? Ülkeler neden hala bu santralleri devreden çıkarmıyor? o Nehir tipi ya da barajlı hidrolik santraller çevreye ne kadar zarar verir? Tehdit mi yoksa ihtiyaç mı? Cevap vermeye hazır mısın? O halde #başlıyoruz… [1]https://www.energy.gov/sites/prod/files/2017/01/f34/Cyber%20Threat%20and%20Vulnerability%20Analysis%20of%20the%20U.S.%20Electric%20Sector.pdf [2] http://www.elder.org.tr/Content/makale/ElectricityNetworks2013_FINAL_iea.pdf [3] http://www.world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-a-f/armenia.aspx

Tanım
Esneklik
Yakınsama
Ağ Yapısı
Karanlık Taraf

  

Tüm değişiklikler kaydediliyor.
Etiketler

    

Tüm değişiklikler kaydediliyor.

Siemens Gamesa Signs Second Russia Wind Deal with Enel

14 Dec 2018
Renewable Energy News RSS Feed

Scientists Say Blockchain ‘Delivering on Energy Promises’

14 Dec 2018
Renewable Energy News RSS Feed

DNV GL Launches Mobile Solar PV Laboratory in India

13 Dec 2018
Solar Energy RSS Feed

DNV GL Launches Mobile Solar PV Laboratory in India

13 Dec 2018
Renewable Energy News RSS Feedalanını değiştirdi.
ekledi.
Eski

Yeni