Başlangıç Noktası Kişisel Verilerin Kullanımı Politikası

BAŞLANGIÇ NOKTASI

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI

Türkiye Bilişim Vakfı ve Başlangıç Noktası web sitesi olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) uyarınca Veri Sorumlusu sıfatıyla, sizi KVK Kanunu kapsamındaki aydınlatma yükümlülüğümüz çerçevesinde, kişisel verilerinizin işlenme amaçları, hukuki nedenleri, toplanma yöntemleri, kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceği ve KVK Kanunu kapsamında size tanınan haklara ilişkin olarak bilgilendirmek istiyoruz.

Başlangıç Noktası Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası (“Politika”) ile Başlangıç Noktası tarafından işlenen kişisel verilerin korunması ve işlenmesinde benimsenen ve uygulamada dikkate alınan ilkeler ortaya konulmaktadır. Başlangıç Noktası, bu Politika’sını 23 Şubat 2018 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde yürürlüğe koymuştur.

1. Genel Bilgilendirme

Başlangıç Noktası, kişisel verilerinizi, mevzuat tarafından öngörülen sınırlar dahilinde, aşağıdaki şekilde işlemektedir.

1.1. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Kişisel verileriniz, üyelik başvurunuz sırasında doldurduğunuz Üyelik Formu’nda aktardığınız bilgiler dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Web Sitemiz ve sosyal medya mecralarımız ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak topladığımız her türlü bilgi ve belgeyi ifade etmekte olup, bu bilgiler fiziki ve dijital ortamda saklanmaktadır.

Üye olarak veya üye olmadan kullanıcı olarak Başlangıç Noktası Web Sitesi’nden yararlandığınız müddetçe, kişisel verileriniz işlenebilecek ve verilerinizin doğruluğunu ve güncelliğini sağlamak amacıyla gerektiğinde güncellenebilecektir. Ayrıca internet sayfaları ve/veya sair sosyal ve dijital mecraları ziyaret ettiğinizde veya Türkiye Bilişim Vakfı ve/veya Başlangıç Noktası’nın düzenlediği etkinlik, seminer, organizasyon, eğitim gibi faaliyetlere katıldığınızda da kişisel verileriniz işlenebilecektir.

1.2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Usul:

Kişisel verileriniz:

a) Türkiye Bilişim Vakfı ve Başlangıç Noktası’na üye olarak davet edilmiş ve Üyelik Formu’nu doldurduktan sonra üyeliğe kabul edilen kişilerin üyelik işlemi aktivasyonunu sağlamak,

b) Sayın Faruk Eczacıbaşı’nın kaleme aldığı “Daha Yeni Başlıyor” kitabı ve Başlangıç Noktası Manifestosu ile tanımlanan amaçlar doğrultusunda etkin bir topluluk oluşturmak,

c) Üyelik, davetiye, etkinlik, seminer, organizasyon ve eğitimlerden yararlanma gibi olanaklar sağlamak ve tarafınızın kullanımına sunmak için gerekli her türlü işlemi yerine getirmek,

d) Hizmetlerin iyileştirilmesi için kimliği ifşa edilmeden istatistiksel çalışmalarda kişisel veri ve bilgileri değerlendirerek analiz yapabilmek,

e) Tarafınızın talep edeceği bilgi, etkinlik ve hizmetlerle ilgili tarafınıza bilgilendirme yapmak,

f) Tarafınızın kullanıcı adı ve şifresini kullanarak giriş yaptığınız mecralarda yer alan kişisel verileriniz, tercihleriniz, işlemleriniz ile gezinme süreniz ve detaylarını elde edilen diğer verilerle birlikte işleyebilmek,

g) Başlangıç Noktası tarafından muhafaza edilen kişisel verilerinizin güvenliğinin teminini sağlamak ve bu amaçla verilerinizi muhafaza etmek üzere aktarmak, veri kayıplarının önlenebilmesi için kopyalama/yedekleme yapmak,

h) Yasal mevzuata uygun şekilde ayrıca onay alınmak sureti ile ticari elektronik ileti gönderebilmek,

i) Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak amaçlarıyla ve

j) KVK Kanunu’nda belirtilen diğer amaçlarla,

Türkiye Bilişim Vakfı, Başlangıç Noktası platformu tarafından işlenebilecektir.

1.3. Kişisel Verilerin Güvenliği

Türkiye Bilişim Vakfı ve Başlangıç Noktası, KVK Kanunu Madde 12’ye uygun olarak, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, bu verilere hukuka aykırı erişimleri engellemek, bunların muhafazasını sağlamak amacıyla uygun gerekli tedbirleri almakta ve kişisel verilerin üçüncü kişilerce hukuka aykırı olarak işlenmesine engel olmaktadır.

1.4. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, işbu Politika ‘da belirtilen amaçların yerine getirilmesine yönelik olarak, başta Üye’lerimiz olmak üzere, Türkiye Bilişim Vakfı’na ve üyelerine, kanunen yetkili kamu kurumları ve kuruluşlarına, tedarikçi ve iş ortaklarımıza, hizmet alınan kişilere veya diğer üçüncü kişilere ve/veya yurtdışına, KVK Kanunu Madde 8 ve Madde 9’da belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

1.5. Kişisel Verilerin İşleneceği Süre

KVK Kanunu’na uygun olarak, işbu Politika’da belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz, KVK Kanunu madde 7(1)’e göre işlenmesini gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zamanaşımı süreleri dolduğunda, kişisel verileriniz tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonimleştirilerek kullanılmaya devam edilecektir.

2. KVK Kanunu Uyarınca Kişisel Verilerinizin Açık Rızanız Olmaksızın İşlenebileceği Haller

KVK Kanunu’nın 5. Maddesi uyarınca, aşağıdaki hallerde Başlangıç Noktası, açık rızanızı aramaksızın yukarıda belirtilen ve kanuna uygun olarak toplamış olduğu kişisel verilerinizi işleyebilir:

• Kanunlarda açıkça öngörüldüğü hallerde,

• Fiili imkânsızlık nedeniyle veri sahibi olarak rızanızı açıklayamayacak durumda olmanız veya rızanıza hukuki geçerlilik tanınmayan hallerde kendinizin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için kişisel verinizin işlenmesinin zorunlu olması,

• Türkiye Bilişim Vakfı ile akdettiğiniz bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan ilgili olması,

• Başlangıç Noktası’nın bir hukuki yükümlülüğün yerine getirmesi için zorunlu olması,

• Kişisel veri sahibinin kişisel verisinin alenileştirilmiş olması,

• Bir hakkın tesisi veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

• Başlangıç Noktası’nın meşru menfaatleri nedeniyle veri işlemenin zorunlu olması.

İşlenen verilerin KVK Kanunu’nda tanımlandığı şekilde özel nitelikli kişisel veri olması halinde; kişisel veri sahibinin açık rızası da yok ise, kişisel veri ancak KVK Kurulu tarafından belirlenecek olan yeterli önlemlerin alınması kaydıyla, aşağıdaki durumlarda işlenebilir:

• Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde,

• Kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri ise, ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenebilir.

3. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu Madde 11’de Sayılan Hakları

Kişisel Veri Sahibi olarak, KVK Kanunu Madde 11 uyarınca:

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış̧ işlenmiş̧ olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

f) KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş̧ olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

h) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.

Paylaştığınız bilgilerin/verilerin doğru olması ve güncel bir şekilde muhafaza edilmesi, KVKK anlamında veri üzerinde sahip olunan hakların kullanabilmesi ve ilgili diğer mevzuat açısından önemli olup, yanlış̧ bilgi verilmesinden doğacak sorumluluklar tamamen size aittir.

4. Veri Sahibi Olarak Haklarınızı Nasıl Kullanacaksınız

KVK Kanunu’nun 11. Maddesi uyarınca sahip olduğunuz yukarıda belirtilen haklarınızdan herhangi birini kullanmak için Başvuru Formu’nu (aşağıdaki form buraya link verilecek) eksiksiz doldurmak ve bu formu Türkiye Bilişim Vakfı Kemankeş Karamustafa Paşa Mahallesi, Ali Paşa Değirmeni Sk. No:3, 34425 Beyoğlu/İstanbul adresine bizzat başvurarak veya e-posta adresimize (basliyoruz@baslangicnoktasi.org) e-posta yoluyla iletmek suretiyle Başlangıç Noktası ile iletişime geçebilirsiniz. Başlangıç Noktası talebinizin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak işlemin, ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Bununla birlikte, kişisel verileriniz ile ilgili değişiklik ve/veya güncellemeleri bize her zaman e-posta adresimize (basliyoruz@baslangicnoktasi.org) e-posta yoluyla veya Türkiye Bilişim Vakfı Kemankeş Karamustafa Paşa Mahallesi, Ali Paşa Değirmeni Sk. No:3, 34425 Beyoğlu/İstanbul adresine bizzat başvurmak suretiyle bildirebilirsiniz.

5. Yürürlük ve Uygulama

Bu Politika, 23 Şubat 2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu Politika’nın tamamının veya belirli maddelerinin güncellenmesi durumunda güncellemeler yayımlandıkları tarihte yürürlüğe girer. Bu Politika, en güncel hali ile www.baslangicnoktasi.org sitesinde yayımlanır.

6. Tanımlar

Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı ifade eder.

Başlangıç Noktası: Sayın Faruk Eczacıbaşı’nın yazdığı Daha Yeni Başlıyor kitabı kapsamında ve bundan esinlenerek oluşturulan, Türkiye’de bilgi toplumunun geliştirilmesi amacıyla, üyelerinin özgün ve önemli gördükleri konularda fikir alışverişinde bulunarak fikirlerini geliştirebilecekleri ve bunları hayata geçirmek için destekçi üyeler toplayabilecekleri platformu ifade eder.

Başlangıç Noktası Web Sitesi: www.baslangicnoktasi.org isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt-alan adlarından oluşan web sitesini ifade eder.

Kişisel Veri Sahibi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi Başlangıç Noktası üyesini ifade eder.

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü̈ bilgi. Dolayısıyla tüzel kişilere ilişkin bilgilerin işlenmesi Kanun kapsamında değildir. Örneğin; ad-soyadı, TCKN, e-posta, adres, doğum tarihi, IP numarası, kredi kartı numarası, banka hesap numarası vb. ifade eder.

Kişisel Veri İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü̈ işlemi ifade eder.

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, verilerin sistematik bir şekilde tutulduğu yeri (veri kayıt sistemi) yöneten kişi veri sorumlusudur. Başlangıç Noktası adına Veri Sorumlusu Türkiye Bilişim Vakfı’dır.

Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleyen gerçek veya tüzel kişidir.

Türkiye Bilişim Vakfı: Başlangıç Noktası Web Sitesi’nin sahibi olan, 14 Nisan 1995 tarihinde 114 kurum ve bu kurumlara üye 178 kişi tarafından kurulan ve "Türkiye'yi bilgi toplumu olarak görme" amacını gerçekleştirmek isteyen vakfı ifade eder.

Üyelik Formu:

 Başlangıç Noktası’na üye olarak davet edilen bir kişinin aldığı davet maili üzerine Web Sitesi’ne girerek doldurması gereken bilgileri ifade eder.

BAŞVURU FORMU

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVK Kanunu”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (Bundan sonra “Başvuru Sahibi” olarak anılacaktır), KVK Kanunu’nun 11’inci maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır.

Bu çerçevede "yazılı” olarak Türkiye Bilişim Vakfı ve Başlangıç Noktası’na yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak (i) Başvuru Sahibi’nin şahsen başvurusu ile veya (ii) Noter vasıtasıyla iadeli posta yoluyla tarafımıza iletilebilecektir.

Aşağıda, başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin yazılı başvuru kanalları özelinde bilgiler verilmektedir.

1) Şahsen Başvuru (Başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini tevsik edici belge ile başvurması)

Başvurunun Yapılacağı Adres: Türkiye Bilişim Vakfı Kemankeş Karamustafa Paşa Mahallesi, Ali Paşa Değirmeni Sk. No:3, 34425 Beyoğlu/İstanbul

Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi: Zarfın üzerine "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

2.-) Noter Vasıtasıyla Başvuru:

Başvurunun Yapılacağı Adres: Türkiye Bilişim Vakfı Kemankeş Karamustafa Paşa Mahallesi, Ali Paşa Değirmeni Sk. No:3, 34425 Beyoğlu/İstanbul

Tebligat zarfına "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

A. Başvuru Sahibinin İletişim Bilgileri:

Adı Soyadı:

TC Kimlik Numarası:

E-posta:

Telefon Numarası:

Adres:

C. Lütfen KVK Kanunu kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz:

........................................................................................................................................................ ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................

D. Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz:

☐ Adresime gönderilmesini istiyorum.

☐ E-posta adresime gönderilmesini istiyorum. (Bu yöntemi seçerseniz daha hızlı yanıt verebileceğiz.)

☐ Elden teslim almak istiyorum. (Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.)

İşbu başvuru formu, Başlangıç Noktası ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Türkiye Bilişim Vakfı ve Başlangıç Noktası tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir.

Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Başvuru Noktası tarafından ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü̈ belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar.

Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Başlangıç Noktası, söz konusu yanlış̧ bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.

Başvuru Tarihi:

Başvuru Sahibi (Kişisel Veri Sahibi)

Adı Soyadı:

İmzası: